Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Hemşireler Ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen)

Mehmet Doğan

Morpheus
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
54
Çözümler
2
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN)

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN); Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen “2020; Hemşirelik ve Ebelik Yılı”nda kurulmuştur. Başta Hemşireler olmak üzere kamuda sağlık iş kolunda görev yapan tüm sağlık profesyonellerini hedef kitlesine alan HEP-SEN; bilimsel gerçekler ve adil standartlar çerçevesinde sağlık camiasının haklı, gür ve en önemlisi bağımsız sesi olmak amacıyla kurulmuş bir sendikadır. Çoğulcu ve katılımcı yapısıyla güçlü bir teşkilatlanma modeli benimseyerek ulusal ve uluslararası alanda ülkemiz sağlık çalışanları için menfi düşünceye hizmet eden siyaset fikrinden uzak yapısı da tüzüğüne işlenmiş bulunmaktadır. Merkezi İstanbul’da bulunan sendikamız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından faal sendika statüsünde yayınlanmıştır.

Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5.maddesinde belirlenen 3 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kamu görevlilerinin görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinde Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

Sendikanın İlkeleri, Amaçları, Görev ve Yetkileri, Çalışma Yöntemleri ve Yasaklar Sendikanın Amacı ve İlkeleri

(1) - Sendika, insan haklarını merkez alarak; özgür ve bağımsız sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, demokrasisi ve milli egemenliğine bağlı kalma prensibiyle, Atatürk ilke ve inkılapları ile din ve vicdan özgürlüğünün temel alınması, tam bağımsız ve özgür üyelerinin sosyal, iktisadi, kültürel ve mesleki haklarının korunarak sürekli geliştirilmesi; devletin milletiyle bütünlüğünün korunması ve yaşatılması amacıyla başlıca kamu sağlık ve sosyal hizmetinin önemli bir kolu olan hemşirelik ve ebelik bakım, tedavi ve takip hizmetleri ile diğer sağlık ve sosyal hizmetlerin sürekli sürdürülmesi; gerek toplumsal gerekse de mesleki anlamda milli, manevi ve öz değerlere saygılı kalınarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının sağlanması, emeğin saygınlaştırılması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için;

(2) Üyelerine yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek adaletli bir gelir sağlamaya çalışır,

(3) Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesi için uğraşır,

(4) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır,

(5) Üyelerinin unvan ve hizmet sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma şartlarını, özlük haklarına kazanımlar katarak sağlamaya çalışır,

(6) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, görülen hizmetin kalitesinin de yükselmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yaparak alan ve akademi ile iş birliği yapar,

(7) Kamuda yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal ve mesleki duyarlılık yaratılması için çalışır,

(8) Üyelerinin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve üyelerinin bunların her birinden eksiksiz yararlanabilmesi için çaba sarf eder,

(9) Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kazanımı olan ortak değerlere denk düşen iktisadi yeter düzeyde ücret alması ve ücretten yapılan kesintilerin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda söz ve karar sahibi olmasını sağlamaya çalışır, (10) Tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin eşit biçimde sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanmasını ve her türlü ayrıcalık ve ayrımcılığın önlenmesi için uğraşır,

(11) Şiddetin her türlüsü başta olmak üzere, sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık çalışanlarının güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istenmeyen şiddet olaylarının caydırıcı cezalar ile hukukta karşılık bulması için çalışır,

(12) Üyelerinin unvan farkı gözetilmeksizin, kamuda sağlık ve sosyal hizmet sınıfı çalışanları olan başta hemşire ve ebelere yönelik istihdam türleri olmak üzere adil çalışma düzeninin özlük hakları ve iş güvenceleri ile tesis edilmesi için gerekli mücadeleyi verir,

(13) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

(14) Üyelerinin kanıtlanmış eğitim çıktılarının maaşlarına katkı olarak yansıması için çalışır,

(15) Üyelerinin branşlaşması ve branşlaşan üyelerinin kendi istekleri de göz önüne alınarak uygun istihdamının sağlanması için uğraşır,

(16) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır,

(17) Sendika; Kurumsal olarak siyasi ideoloji gütmemek kaydıyla üyelerinin düşüncelerini özgür ve adil mecralarda dile getirmesini, hukuk çerçevesinde; farklı düşünce veya açıklamalara saygı duyarak, bu durumların istenmeyen neticeleri zuhur ettiğinde ise emekçilerine mobbing uygulanmasının önüne geçilmesi ve hak aidiyeti için çalışır,

(18) Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ve kadınların sendikal yaşama aktif katılımının sağlanması için çaba sarf eder,

(19) Göçmen, mülteci ve sığınmacılar ile ağır insan hakları ihlalleri mağdurlarının hakları ile ilgili çalışmalar yapar,

(20) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yaparak, 21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar,

(21) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir,

(22) Anayasayla belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti değerleri ve Atatürk ilke ve inkılapları dışında Sendikanın hiçbir siyasi ideolojisi yoktur, yöneticileri siyaset yapamaz, siyasi söylemde bulunamaz, demokrasiye, milli egemenliğe ve üyelerinin siyasi düşüncelerine saygı duyar ancak üyeleri sendika adına siyasi açıklama ve çalışmalarda bulunamaz. Bu prensiplerin sürekli denetimlerini ve düzenini sağlar.

Sendikanın Görev ve Yetkileri

(1) Sendika; Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkileri ile üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal ve demokratik hak ve çıkarlarını adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmekten başka;

(2) Üyeleri adına, sendikanın amaç ve ilkelerine uygun ulusal ve uluslararası sendikal üst örgütlere üye olur, onların genel kurul ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci gönderir, onları kendi toplantılarına çağırır. (3) Kurum İdari Kurullarına ve Devlet Personel Mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara temsilci göndererek toplu iş görüşmelerine katılır, sonuçlandırmaya taraf olur veya uyuşmazlık çıkarır. (4) Toplu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların giderilmesi için gerekli idari ve yargısal başvurulan yapar. Gerektiğinde bu amaçla Anayasa Mahkemesi'ne, AİHM'ye, İnsan Haklan Kurulu'na" Etik Kurulu'na, Kamu Başdenetçiliği'ne ve diğer ilgili kurum veya kuruluşlara başvuru yapar.

(5) Amaçlarına ulaşabilmek için seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay, kurs vb. eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Üyelerine veya toplumun diğer fertlerine yönelik meslek edindirme kursları açar.

(6) Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, toplu iş görüşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda ve üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına yardımda bulunur.

(7) Sendika, faaliyette bulunduğu hizmet koluna dahil olan hemşire ve ebe kamu görevlilerini, sendika altında örgütleyerek en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır.

(8) Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

(9) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kâr amacı gütmeksizin, sağlık, tatil, dinlenme, spor tesisleri, kreş, yuva, öğrenci yurdu, huzurevi, kitaplık ve okuma odaları kurar ya da kiralar ve işletir.

(10) Çalışma hayatının ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların, emekçilerin yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları iyileştirmek için uğraşır, grev hakkı için mücadele eder ve diğer sendikalarla daimî dayanışma içinde olur.

(11) Kitaplık ve basımevi kurabilir ve işletebilir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar neşrederek internet yayını yapabilir.

(12) Doğal veya beşerî afetler durumunda üyelik şartı aranmaksızın yasalar çerçevesinde kazazede kişi ve oluşumlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.

(13) Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.

(14) Engelli üyelerinin çalışma yaşamını ve sendikal etkinliklerini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alır ve uygular.

(15) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, üyelerinin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflerin kurulması ve sonraki aşamalarda yardım eder ve nakit mevcudunun %10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.

(16) Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda, ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere verimlilik araştırmaları yaparak raporlar düzenler, önerilerde bulunur. (17) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

Sendikanın Çalışma Şekli ve Yasaklar

(1) Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak din, dil, ırk, mezhep, düşünce vb. farklılıkları zenginlik olarak görür ve bu düşünceyle faaliyet gösterir.

(2) Sendika, kamudan ve siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.

(3) Sendika, siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz ve işaretlerini kullanamaz.

Sendika Üyeliğinin Kazanılması, Sona Ermesi Sendikaya Üye Olma

(1) Sendikaya; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 5. maddesinin 3 numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında, bir kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler. Üyeliğin Kazanılması Madde 8- (1) Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin, 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formunu işyeri temsilcileri aracılığıyla veya doğrudan şube veya temsilciliğe vermesi veyahut sendika Genel Merkezine göndermesi ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulüyle kazanılır. Şube Yönetim Kurulu yapılan üyelik başvurularını 7 gün içinde Sendika Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

(2) Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmedikçe üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

(3) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içerisinde işverene gönderilir.

(4) Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelik geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikaya yazılı olarak bildirilir.

(5) Üyelik işleminin gerçekleşmesi ile birlikte üyeler, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul etmiş sayılırlar.

Üyeliğin Nakli

(1) Sendika üyeleri, doğrudan genel merkezin veya işyerinin bulunduğu yerdeki şubenin üyeleridirler. Bu sınıflamayı yönetim kurulu; üyenin başvuru şekline ve sendikanın mevcut şubeleşme durumlarına göre yapar.

(2) İşyeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir.

(3) Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz.

(4) Üyeliği nakledilenlerin eski şube organlarındaki yönetim görevleri de sona erer.

Üyelik Ödentisi

(1) Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya ya da pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşidir. Üyeliği askıya alınanların ve ücretsiz izinlilerin aidat yükümlülüğü yoktur.

(2) Üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için aidatlarını ödemeleri gerekir.

Üyelikten Çekilme

(1) Her üye üyelikten istediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin, serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen üye tarafından 3 nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir.

(2) Çekilme, kamu işverenine başvuru tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur. Bu süre içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam edilir.

(3) Çekilenin, bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde, yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Üyelikten Çıkarılma

(1) Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca verilir. Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Bu durumda, üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

(a) Üye, aşağıda belirtilen hallerde üyelikten çıkarılır;

(b) Anayasada ifadesini bulan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine cumhuriyetin niteliklerine, demokratik ve laik esaslara aykırı hareket etmek.

(c) Kanun ve bağlı yönetmeliklere, sendika tüzüğüne ve tüzük uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine uymamak.

(d) Sendika zorunlu organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek.

(e) Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

(f) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak.

(g) Sendika tüzel kişiliği adına; doğrudan veya dolaylı olarak kişisel menfaatlerin gözetilmesi amacıyla; siyasi görüş bildirmek, siyasi parti, grup ve organlarının faaliyetlerine katılarak ideolojik tutumlarda bulunmak.

(h) Sendikayı borçlandırmak ve maddi zarara uğratmak, ayni ve nakdi kıymetlerini zimmetine geçirmek.

(ı) Sendika merkez genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılan üyelerin isimleri sendikaca on beş gün içinde işverene bildirilir.

Üyeliğin Devamı ve Üyeliğin Askıya Alınması

(1) Üyeliğin devamı ve askıya alınması;

(2) Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar askıya alınır.

(3) Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların sendika organlarındaki görevlerinin adaylık süresince ve seçilmeleri halinde ne olacağına mevzuata göre karar verilir.

(4) Disiplin kurulu soruşturmasına tabii tutulan ve hakkında ihraç talep edilen sendika üyesinin mevcut üyeliği; genel kurula dek askıya alınır.

Üyeliğin Sona Ermesi

(1) Sendika üyeliği;

(a) Sendika üyeliğinden çekilme,

(b) Sendika üyeliğinden çıkarılma,

(c) Emekli olma,

(d) Haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süre ile üyelik aidatı ödememe,

(e) Hizmet kolunun değişmesi,

(f) Memuriyetten çıkarılma,

(g) Memuriyetten istifa,

(h) Üyenin ölümü,

(i) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 15. maddesi kapsamına giren bir göreve atanma durumlarında sona erer.

(2) Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

(3) Haklı bir sebep olmaksızın üç ay üst üste üye aidatı ödemeyenlerin üyeliği, herhangi bir kurul kararı gerektirmeksizin kendiliğinden düşer. Bu durum tespit edildiği tarihten itibaren sendika tarafından bir ay içerisinde üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.


Resmi İnternet Sitesi:Üyelik Başvuru Formu:

Yunus ŞİMŞEK

Yunus ŞİMŞEK​

HEP-SEN Genel Başkan
 

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici