Forum Hemşire'ye Hoş Geldiniz

Hemşire haberleri, alımları, meslek ve diğer bir çok konu içeriğine erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.

Hemşire Destek ve Bilgi Platformu

Konu aç, Soru sor, Öğren, Tartış, DM at, Kişileri veya Konuları takip et

Türkiye Hemşireler Derneği

Mehmet Doğan

Morpheus
Yönetici
FH Uzman
Hemşire
Katılım
28 Mayıs 2021
Mesajlar
54
Çözümler
2
Tepkime puanı
20
Puanları
3
Konum
Türkiye
Web sitesi
forumhemsire.com
Türk Hemşireler Derneği

TARİHÇE:

Türk Hemşireler Derneği’nin tarihi 1933 yılına dayanmaktadır. Derneğimiz, “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” olarak 23.08.1933 yılında gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu cemiyet, Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanan gelişmeler ve örgün hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Aynı yıl, “Türk Hemşireler Derneği İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir.

1933 - 1973 yılları arasında Genel Merkezi İstanbul’da olan derneğimiz, 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur. 1951 yılında Ankara Şubesi, 1952 yılında ise İzmir Şubesi açılmıştır. 2 Mart 1973 yılında (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince) Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Ankara’ya taşınmıştır. Aynı yıl THD İstanbul Şubesi, 1974 yılında ise Isparta Şubesi açılmıştır. İlerleyen yıllarda yeni şubelerin açılması ve varlığını sürdüremeyen şubelerin kapatılması sonucunda, 2018 Genel kurulu sonrası aktif olarak çalışan 16 ilde toplam 17 şube (Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Konta, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak) bulunmaktadır.

Hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını sağlamak için hemşirelik mesleğinin icrası, yönetimi, eğitimi ve özlük hakları alanında çalışmalarını sürdüren THD, Hemşirelik Yasası ve Yönetmeliğinin Çıkarılmasına liderlik etmiştir.


Türk Hemşireler DerneğiDERNEĞİN MERKEZÎ

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Derneğin Genel Merkez Adresi: Yüksel Caddesi Huzur Apartmanı No: 35/6 Yenişehir / ANKARADERNEĞİN AMACI:

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı;

Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI.


a) Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.

h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

ı) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

i) Mesleğin onurunu korumak.

j) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.

k) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

l) Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

m) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.

n) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

o) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.ÜYELİK:

Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel Şartlar: Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.B) Özel Şartlar:

a) Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak,

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,

-Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,

-Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.

- Hemşirelik Fakültesi Mezunu Olmak

b) Tüzel Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

Tüzel kişilerin derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için hemşirelik alanında faaliyet göstermeleri gerekirDERNEĞİN ÜYELERİ:

Derneğin 2 ayrı üyesi vardır.

A) Asil Üye

B) Onursal Üyesi

A) Asil Üye: Dernek tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

B) Onursal Üye: Derneğe olağanüstü para, mal, emek veren veya düşünce ve çalışmaları ile büyük yararlar sağlayanlardan Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen gerçek kişilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler, ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ:

A) EŞİTLİK İLKESİ: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.B) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü değildir.ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

a) Şube üyesi olan bir üye istifasını üyesi olduğu şubenin Yönetim Kurulu’na, Genel Merkez’e üye olan ise Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.

b) Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri şube üyeleri yönünden Şube Yönetim Kurulunca, Merkez üyelikleri yönünden ise Merkez Yönetim Kurulunca düşürülebilir.

c)mDernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulunun, şubeye üye olanlar Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarma kararı üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar, karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir. Çıkarılan üyenin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.

d) Üyeler aidatlarının her yıl kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.AİDAT:

Her üye derneğe yıllık 60,00 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelerden giriş aidatı alınmazDERNEĞİN ORGANLARI:

A) GENEL MERKEZ KURULUŞU

a) Genel Kurul

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu

c) Genel Merkez Denetleme KuruluB) ŞUBE KURULUŞLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları sıralanan birimleri dışında başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.GENEL KURUL:

Genel Kurul, Türk Hemşireler Derneği’ nin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul “olağan” ve olağanüstü” şeklinde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarının 3 yılda bir Aralık ayı içinde yapılması zorunludur. Olağan Genel kurul, üyelerin katılımı ile oluşur. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve kongre çoğunluk sayısına dâhil edilemezler. Şubelere kayıtlı tüm üyeler merkez genel kuruluna katılabilir.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.ÇAĞRI USULÜ:

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.TOPLANTI YERİ:

Genel Merkez Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.ŞUBE KURULUŞLARI: Şube Açılması


Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına genel kurul karar verir. Bu amaçla genel merkez yönetim kurulu tarafından, genel merkez üyesi olan en az üç kişiye yetki verilerek kurucular kurulu oluşturulur.

Şube açılma kararı verildiği takdirde, genel kurulu takiben ilk 3 ay içerisinde açılır.

Şube kuruluşuna ilişkin bildirim ve diğer işlemler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.
ŞUBENİN TEMSİLİ:

Şubeyi Yönetim Kurulu temsil eder. Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu, Üyelerinden bir ya da bir kaçına temsil yetkisi verir.


ŞUBE KAPATMA VE ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ FESHİ:


Şube Kurullarının tüzük hükümlerine aykırı davrandığı, Dernek amaçlarına uygun çalışmadığı, şubenin aylık giderlerini karşılayamadığı, katılımın veya üye sayısının yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu toplantılarını veya genel kurulunu yapamadığı ya da herhangi bir nedenle işlevini yitirdiğinde şubenin kapatılması konusunda genel merkez yönetim kurulu Genel Kurula öneri sunabilir. Bu durumda Genel Merkez Genel Kurulu, Şubeyi kapatabileceği gibi, Şube Yönetim Kurullarının değiştirilmesine de karar verebilir.

Yönetiminin değiştirilmesine karar verilen şubeye, Genel Kurul toplantısı yapıncaya kadar geçici Yönetim Kurulu atanır. Şubenin tüm mal ve nakit varlığı bu kurula teslim edilir.

Her hangi bir nedenle işlevini yitirmiş ve yönetiminin kapatılma talebinde bulunduğu şubelerin kapatılması konusunda merkez yönetim kurulu karar verebilir. Yönetim kurulu bu kararı ilk Genel Kurula sunar. Genel Kurul uygun bulmadığı takdirde bu kararı kaldırabilir.


ŞUBELERLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER:


a) Şubeler net gelirlerinin % 5’ini her yıl eylül ayının; ICN üye aidatını ICN’ in o yıl için İsviçre frangı cinsinden belirlediği, aktif üye başına düşen ödentiyi aralık ayının sonuna kadar genel merkeze göndermekle yükümlüdür,
b) Genel Merkezin talebi üzerine şubeler üye kayıtlarına ilişkin bilgileri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.YASAK VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLER:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzükte belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunur.

Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.


Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması zorunludur.YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ:

Dernek, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council Of Nurses ICN)’ in asıl ve faal üyesidir. Dernek bu kuruluşla olan ilişkilerini ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütür.BİLDİRİ YAYINLANMASI:

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların, yayınlanıp dağıtılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.
SENDİKALAR VE MESLEKİ KURULUŞLARLA KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ İLE YARDIMLAŞMA:

Dernek amaçlarını geliştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, İşçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

Resmi Web Sitesi: https://www.thder.org.tr/
Online Üyelik: https://www.thder.org.tr/kayit-ol
 
Son düzenleme:

Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap

Tema düzenleyici